Kek Mama - Yfke Sturm 
Styling Maureen Kengen
Photography Mark Groeneveld
Creative Director Sabine Geurten
Hair & make-up Judith Pronk
Kek Mama - Yfke Sturm
Styling Maureen Kengen
Photography Mark Groeneveld
Creative Director Sabine Geurten
Hair & make-up Judith Pronk